วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Accounting: สาขาการบัญชี (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ   นักบัญชี เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องคิดวิเคราะห์ในเชิงลึกและรายงานบันทึกทางการเงินแบบถูกต้องครบถ้วน หากขาดตกบกพร่องไปถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนสายงานนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กับหัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือ การเงินของบริษัท อีกทั้งงานของนักบัญชีต้องทำงานโดยตรงกับบุคคลเพื่อตรวจสอบการเงินสำหรับยื่นภาษี บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นนักบัญชีมีโอกาสทำงานใน บริษัท ขนาดเล็กขนาดกลางหรือใหญ่ทั้งในภาครัฐหรือเอกชน

สาขาการบัญชีจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- มีความรู้และทักษะทางบัญชี ตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
- เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
- ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
- บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง
- ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบท้้งวงจรตามหลักการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
- ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
- ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- มีทักษะการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ
- มีทักษะพื้นฐานการทำงานที่เป็นระเบียบรอบคอบ
- สามารถใช้เทคโนโลยีในงานบัญชีได้
- สามารถนำความรู้และทักษะในการเรียน ไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือทำงานในสถานประกอบการได้


แนวทางการประกอบอาชีพ


พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ในการประกอบอาชีพ


เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Executive / Officer)
ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 15,000 - 25,000 บาท
หากมีประสบการณ์จะได้ : 28,000 - 40,000 บาท

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี (Accounting Assistant) :
ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 15,000 - 25,000 บาท
หากมีประสบการณ์จะได้ : 28,000 - 40,000 บาท

นักวิเคราะห์บัญชี (Accounting Analyst) :
ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 18,000 - 25,000 บาท
หากมีประสบการณ์จะได้ : 30,000 - 50,000 บาท

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) :
ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 20,000 - 28,000 บาท
หากมีประสบการณ์จะได้ : 30,000 - 60,000 บาท

ที่มา : admissionpremium สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรา

การศึกษาต่อ


- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐานการทำงาน
ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล"

Contact: