วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.รัชนก ชูจิตร์

หัวหน้าแผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ

อ.จิราพรรณ สายสืบ

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาจีน

อ.กุลธิดา ยศกล้า

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

อ.เกตุกัญญา ภาระจำ

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น

อ.จิรธนปกรณ์ ชิตบุญ

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

อ.ปีติชา เทียมคีรี

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ