วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ศิริขวัญ จันทร์พลอย

หัวหน้าแผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น

อ.ปริฉัตร จะปะการ

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาจีน

อ.รัชนก ชูจิตร์

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ

อ.ธัญลักษณ์ ใจเที่ยง

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

อ.พัทธนันท์ กรรณลา

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.ยุรดี สนรักษา

อาจารย์แผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ