วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 การเขียนรายงานการประเมินตนเเอง
2 การเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคณุภาพ
4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561
4 กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561