วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 2562
2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 2561