วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2564 2564
2 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563 2563
3 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 2562
4 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561 2561
5 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 2561
6 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2559 2559
7 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2558 2558
8 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2557 2557
9 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2556 2556