วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
เอกลักษณ์


"เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิต"     เสริมสร้างให้นักศึกษาสามานำความรู้ไปใช้ในการทำงานรวมถึงทักษะทางด้านชีวิต การเอาตัวรอดในสังคม และการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ

อัตลักษณ์


"คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้"

คิดเป็น: คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจราณาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็นผู้เรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่วถูกผิด
เน้นปฏิบัติ: เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม
จัดการได้: มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ทั้งด่านปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการทำงาน ตลอดจนรู้จักการให้ความสำคัญ กับปัญหาหลัก - ปัญหารอง ก่อน - หลัง ได้อย่างเหมาะสม