วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ประวัติ วิทยาลัย

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2543 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-845100 โทรสาร 053-845177 ผู้อำนวยการ ดร.ธนภัทร มั่นคง

      การเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,881 คน

      หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการตลาด
3.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
7.สาขาวิชาท่องเที่ยว
8.สาขาวิชาการโรงแรม
9.สาขาวิชาช่างยนต์
10.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการตลาด
3.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
7.สาขาวิชาท่องเที่ยว
8.สาขาวิชาการโรงแรม
9.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
10.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
11.สาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2544

     10 พฤษภาคม 2544 ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพร้อมกล่าวว่า คำว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป”โรงเรียนได้ตั้งใจติดอาวุธทางปัญญาสอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ สมศ. กล่าวว่า เป็นโรงเรียนอาชีวะตัวอย่างระดับประเทศ โรงเรียนนี้คือ นวัฒกรรมด้านอาชีวะศึกษา อย่างแท้จริง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชวะศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. 2549

      ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษานำร่องในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Model Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2550

      ได้รับคัดเลือกจากประเทศสหราชอาณาจักรให้เป็นอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในการทำโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นเลิศของประเทศอังกฤษ Center Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนนเต็ม 5.0 ดีมากในทุกมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 รุ่น 1

ปี พ.ศ. 2557

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนน 89.49 ระดับคุณภาพดี

ปี พ.ศ. 2559

      ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาคุณธรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิ ยุวสถิรธรรม

ปี พ.ศ. 2560

      ได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ. 2560

      ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี พ.ศ. 2562

      ได้รับรางวัลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ๕ ดาว

ปี พ.ศ. 2564

      ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ. 2565

      ได้รับประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการออมเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ. 2566

      ได้รับรางวัลผลงานแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สังกัด สอศ.

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย

ชื่อสถานศึกษา

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

      บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

      มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิต ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2568

สีประจำโรงเรียน

      เขียว-เหลือง

ที่ตั้ง

      262 หมู่6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50210 E-Mail: info@payaptechno.ac.th

เปิดสอน

      ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง