วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

สารจาก ผู้บริหาร

      สวัสดีท่านผู้ปกครอง นักศึกษา ที่เคารพรัก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทุกคน เรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แลมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันว่า เราจะเป็นวิทยาลัยฯ ที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล

      สำหรับการตัดสินใจให้ลูกเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเท่านั้น ท่านผู้ปกครองมีความกังวลอยู่หลายๆ เรื่อง แต่สำหรับวิทยาลัยแห่งนี้ เราภูมิใจที่จะเรียนให้ทราบว่า ผลงานที่ ผ่านมาทำให้เรามีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างมาก โดยมีผลงานที่โดดเด่น อาทิเช่น

                - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา

                - ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย สมศ. (ระดับดีมาก)

                - ความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำมากกว่า 80 แห่ง ในระบบปกติและทวิภาคี

                - เป็นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7 สาขาอาชีพ

                - และะรางวัลคุณภาพอีกมากมาย

     เรียนอาชีวศึกษาดี อนาคตกำหนดได้ว่า อยากทำงานอะไร อยากเป็นอะไร ได้ทั้งการทำงานและการศึกษาต่อในระดับสูงสุด สำคัญที่สุดของการเรียนต้องจบไปแล้ว มีงานทำ ประกอบอาชีพได้


"เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบ เรามอบโอกาสให้"

ดร. ธนภัทร มั่นคง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
Email: Director.t@payaptechno.ac.th