วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Retailing Management: สาขาธุรกิจค้าปลีก (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาธุรกิจค้าปลีกจะสอนอะไรคุณบ้าง?

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสนองตอบนโยบายเดินหน้าประเทศไทย 4.0 โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการบริหารจัดการและสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงของธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จหลากหลายประเภท ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน นอกจากนี้ สาขาธุรกิจค้าปลีก ยังได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านวิชาการและ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับธุรกิจเอกชนชั้นนำ อาทิ MK Restaurant, บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด(โอ้ กะ จู๋), บริษัท ผึ้งน้อย เบอเกอรี่ จำกัด, บริษัท Premium Outlet จำกัด เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและมีโอกาสฝึกงานกับสถานประกอบการค้าปลีกที่มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลาของการศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง อันจะเป็นการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาและเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกมืออาชีพรุ่นใหม่

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"ทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์
งานบริการมุ่งมั่น สู่การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0"

Contact: