วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:


วิสัยทัศน์

     มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตราฐานอาชีวศึกษา 2561 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิต ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565


พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา


2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน


5. ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป้นระบบต่อเนื่อง


6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ


7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด


8. ส่งเสริมการทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน


10. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของสถานประกอบการ