วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ปรัชญา


"บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา
การศึกษาเพื่อชีวิต"     วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนสามาถเชื่อมโยง ความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือ สรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพื่อชีวิตที่งอกงามของผู้เรียน

สโลแกน


"ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน
สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป"     วิทยาลัยฯ ของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้สิ่งที่ นักศึกษาต้องการ แต่วิทยาลัยฯ ของเราจัดให้นักศึกษารู้วิธีหาสิ่งที่ตัวเองต้องการตามแนวคิดที่ว่า

"ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน
สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป"