วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Electric Power: สาขาไฟฟ้ากำลัง (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาไฟฟ้ากำลังจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- สามารถเขียนแบบแปลนไฟฟ้าภายในอาคารได้
- สามารถเขียนโปรแกรม PCI ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้
- สามารถติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารได้ถูกต้องตามมาตราฐาน
- สามารถตรวจเช็คและตรวจซ่อมเครื่องไฟฟ้า
- สามารถซ่อมแซมและบริการเครื่องปรับอากาศได้
- มีทักษะการพิมพ์ดีดอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อทำงานคอมพิวเตอร์ในอนาคต

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่"

Contact: