วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 แผนปฎิบัติการประจำปี 2566 2566
2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2566
3 แผนปฎิบัติการประจำปี 2565 2565
4 แผนปฎิบัติการประจำปี 2564 2564
5 แผนปฎิบัติการประจำปี 2563 2563
6 แผนปฎิบัติการประจำปี 2562 2562
7 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 2561
8 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ2558 2558
9 แผนยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา2558 2558
10 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ 2557 2557