วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Tourism Industry: สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสอนอะไรคุณบ้าง?

1. เป็นผู้สุภาพอ่อนโยน ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี อดทนสู้งานเหมาะสมและโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ
2. มีเทคนิคและทักษะในการบริการอย่างลึกซึ้ง ด้วยความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ก้าวทันต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
3. ปฏิบัติการด้านทักษะมัคคุเทศก์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและภาษาอย่างเหมาะสมในการบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"บุคลิกงามตา ภาษาดี
มีความรอบรู้ สู้งานบริการ"

Contact: