วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

INFORMATION TECNOLOGY: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอนอะไรคุณบ้าง?

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น -การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe
- ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ
- การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
- ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสูง
- การเขียนโปรแกรมเว็บด้วย HTML5, CSS3, Bootsrap5, JavaScript
- การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- การเขียนโปรแกรมภาษา C, Python, C#, C++, VB

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"นวัตกรรมทันสมัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม"

Contact: