วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Marketing: สาขาการตลาด (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมทางการสื่อสารที่ชัดเจน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาดของโลกปัจจุบัน
- ทักษะในการสื่อสารกับผู้คน ทั้ง วัจนภาษา และ อวัจนภาษา
- ทักษะในเข้าหาลูกค้า
- ทักษะในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
- ทักษะในการเขียน และการออกแบบ
- ความสร้างสรรค์
- การช่างสังเกต
- ทักษะในการวิเคราะห์
- มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีทีมเวิร์คที่ดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม
- ใช้โซเชียลมีเดียและอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ได้คล่องมือ


แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner) , นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer), นักวิจัยตลาด / นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst), ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant), นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer) , นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing), นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer), นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing), นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations), นักโฆษณา (Advertisers)

รายได้ในการประกอบอาชีพ

Marketing Assistant: เงินเดือนเริ่มต้น 12,000-20,000 บาท
Senior Marketing Executive: เงินเดือนจะค่อนข้างน่าพึงพอใจ อาจสูงถึง 80,000 บาท
Marketing Director: รายได้สูงได้ถึง 100,000 บาทหรือมากกว่านั้น แต่ต้องการประสบการณ์และความสามารถที่โดดเด่นเช่นกัน


ที่มา : admissionpremium สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
www.workventure.com

การศึกษาต่อ


- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"เทคโนโลยีทางการตลาดที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม
ผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่"

Contact: