วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • 053-845100
 • info@payaptechno.ac.th
 • Follow Us:
การบัญชี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50- 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การตลาด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม