วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

INFORMATION TECNOLOGY: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 2ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอนอะไรคุณบ้าง?

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น เมื่อจบจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งงานภาครัฐ และเอกชน ในหน่วยงานที่รับสาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น
- นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- กราฟิกดีไซเนอร์
- นักสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เจ้าของกิจการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"นวัตกรรมทันสมัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม"

Contact: