วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.อัจฉรา จินะกาศ

หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

อ.ชนนิพัทธ์ เมธา

อาจารย์แผนกธุรกิจค้าปลีก

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด