วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เอกชัย ใจเมคา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.อาภรณ์ศิริ สมพันธ์

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด

อ.ปฐพล คนไว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา

อ.อัญจารีย์ เรืองศรี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสัตวศาสตร์

อ.สิริยา แก้วพาคำ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

อ.กรวณิชภา นพนิลผาย

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.เชิดชูเกียรติ์ ผาคำ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.จุฑาทิพย์ วงค์ขัน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์