วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เอกชัย ใจเมคา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.นิรมล ลิขิตผู้เจริญ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบัญชี

อ.กนกวรรณ ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.พนิตนันท์ ปรารมภ์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี

อ.อาภรณ์ศิริ สมพันธ์

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด

อ.ปฐพล คนไว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา

อ.จุฑาทิพย์ วงค์ขัน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์