วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ษรัญชนก ธรรมชัย

หัวหน้าแผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.รมิดา บุญทันสา

รองหัวหน้าแผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.เตือนใจ อารีโรจนนุกูล

อาจารย์แผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.วรัษทญา ยาสมุทร

อาจารย์แผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.กิติยาภรณ์ จอมจันทร์

อาจารย์แผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.ชิฌา ชาญเชี่ยว

อาจารย์แผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี