วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.สถาพร อำนา

หัวหน้างานบัญชี การเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจ

อ.เจษฎาภรณ์ โปชัยคุปภ์

อาจารย์บัญชีการเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.พรชนก อุดทา

อาจารย์ประกันคุณภาพการศึกษา/กยศ.

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์

อ.ยุพาวรรณ ฤาชัย

อาจารย์ฝ่ายจัดซื้อ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ