วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ชานนทร์ เทพคำ

หัวหน้าแผนกแผนกเทคนิคพื้นฐาน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศกรรมอุตสาหการ

อ.วัฒนา มาวัน

อาจารย์แผนกแผนกเทคนิคพื้นฐาน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์