วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ดร. ธนภัทร มั่นคง

Dr.TANAPAT MANKHONG

ผู้อำนวยการ

DIRECTOR

นายเอกชัย ใจเมคา

Mr.Ekachai Jaimeka

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Vicedirector of Academic Affairs

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล

Ms.Tuenjai Areerotjananukoon

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Vicedirector of General Administration

นายเกียรติศักดิ์ อยู่ดี

Mr.Kiattisak Yudee

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Assistant director of Planning and Cooperation

นางสาวรุ่งนภา ชาญเชี่ยว

Ms.Rungnapa Chancheaw

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานกิจการนักเรียน

Assistant director of student Affairs

นางสาวสุจิตรา บำรุงกาญจน์

Ms.Suchitra Bamrungkarn

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตร

Assistant Director of Courses