วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Mr.Navaraj Kanagaraj

Chairman

ว่าที่ร้อยตรี อธิป นันทตันติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทยา ใจวิถี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนภัทร มั่นคง

ผู้อำนวยการ