วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.พรชัย มูลแก้ว

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและศิลปศาสตร์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

อ.ชฎาภรณ์ ทาสุวรรณ

รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อ.จิตตรารัตน์ ตะตานัง

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเลขานุการ

อ.บุญญวรรษ สุวรรณทับ

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.จุฑามาศ ปันคำมูล

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อ.วราภรณ์ วงศ์หาญ

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศทางระะบบคอมพิวเตอร์

อ.ไอลดา ไชโย

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ