วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เกียรติศักดิ์ อยู่ดี

หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.ณัฐวุฒิ แสงอาทิตย์

รองหัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า

อ.ทศพล สิทธิ

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ปราโมทย์ ทะกันเอง

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.จตุพล สุนทรแก้ว

อาจารย์ฝึกประสบการณ์สาขาไฟฟ้ากำลัง

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์