วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เกียรติศักดิ์ คนธสิงห์

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัญฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อ.ภาสกร เย็นใจ

รองหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.ชนตร์นนท์ ภีระคำ

อาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.นิชาภา ปัญญากาศ

อาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.ณภัทร ไชยวิราช

อาจารย์ฝึกประสบการณ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์