วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Hotel Management (Hospitality): สาขาการโรงแรม (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาโรงแรมจะสอนอะไรคุณบ้าง?

สาขาการโรงแรม "เส้นทางสู่โลกวิชาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม"
มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมในอุตสาหกรรมการโรงแรม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบ ที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการและการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทาง ทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่น ๆ อันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการของสาขาการโรงแรม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทั้งในรูปแบบปกติ และ ทวิภาคี กับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาการโรงแรม อันได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิเช่น Four Seasons Resort Chiang Mai, Le meridien Hotel, Shangri-La Hotel Chiang Mai, U nimman Chiang Mai, Movenpick Suriwongse hotel Chiang mai, Ratilanna Riverside Spa Resort Chiang Mai, Dhara Dhevi Hotel Chiang Mai และ Anantara Resort Chiang Mai เป็นต้น

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"บุคลิกงามตา ภาษาดี
มีความรอบรู้ สู้งานบริการ"

Contact: