วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ดร. ธนภัทร มั่นคง

Dr.TANAPAT MANKHONG

ผู้อำนวยการ

DIRECTOR

นายเอกชัย ใจเมคา

Mr.Ekachai Jaimeka

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Vicedirector of Academic Affairs

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล

Ms.Tuenjai Areerotjananukoon

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Vicedirector of General Administration

นายเกียรติศักดิ์ อยู่ดี

Mr.Kiattisak Yudee

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานและมาตรฐานการศึกษา และหัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง

Assistant director of Planning and Cooperation

นางสาวชิฌา เชี่ยวชาญ

Ms.Rungnapa Chancheaw

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานกิจการนักเรียน

Assistant director of student Affairs

นายเชิดชูเกียรติ์ ผาคำ

Mr.Chadchukeat Pakam

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Head of automotive

นายกันต์ทรากรณ์ ถาอิน

Mr.Kantharakorn Tha-in

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

Hard of Public Relations and Guidance Work

นางสาวปภาวรินท์ นักธรรมา 

Ms.Papawarin naktamma

หัวหน้าสาขาการตลาด และสาขาธุรกิจค้าปลีก

Head of Marketing And retail business

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ

Mr.Chanon Chaewchan

หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

Head of Tourism and Hotel Branch

นางสาวอัจฉรา จินะกาศ

Ms.Autchara Jinakad

หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก

Head of retail business

นายเกียรติศักดิ์ คนธสิงห์

Ms.Sirikwan Janploy

หัวหน้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์

Head of electronics

นางสาวศิริขวัญ จันทร์พลอย

Ms.Sirikwan Janploy

หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

Head of foreign department

นางสาวบุพรรณี นันทจริยา

Ms.Bupannee Nantajariya

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ

Head General department

นายชานนทร์ เทพคำ

Mr. Chanon Tapkam

หัวหน้าสาขาช่างยนต์

Head of Auto Mechanic

นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย

Ms.Saranchanok Tummachai

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Head of Accounting

นายพรชัย มูลแก้ว

Mr. Pornchai Munkaeo

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Head of Information technology