วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ชานนทร์ เทพคำ

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศกรรมอุตสาหการ

อ.ปณิชา อินทวงค์

รองหัวหน้าแผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ

อ.วุฒิพงษ์ ยอดใสย์

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

อ.ปวเรศ อินทจักร์

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.มนตรี พุทธชาคำ

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.เชิดชูเกียรติ์ ผาคำ

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.อนิรุตติ์ จันตาธรรม

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.จิรวิทย์ จิตต์เขมพัฒน์

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.ณรงค์ศักดิ์ ไชยวรรณ์

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.อนุเชษฐ์ คำทา

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยียานยนต์

อ.อนุชา หม่องพิชัย

อาจารย์แผนกช่างยนต์

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยียานยนต์