วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ส.อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อ.ธิดารินทร์ มงคล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.นฤมล ทองอนันต์

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอาหรับ

อ.จักรพงษ์ ตาคำ

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการการกีฬา

อ.อมรรัตน์ บุญตุ้ย

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาไทย

อ.ณภัทร ไชยวิราช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.ภาคภูมิ หนองแก้ว

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา