วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ชิฌา ชาญเชี่ยว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานกิจการนักศึกษา

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.สุริยะ จันทร์สุข

อาจารย์นักศึกษาวิชาทหาร

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา

อ.ปวริศา สุภาพัฒน์

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาออกแบบสิ่งทอ

อ.วิชาญ เทิดพาณิชย์

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาพลศึกษา

อ.ปนัดดา จันทร์ใหว

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาพลศึกษา

อ.ธิราวุฒิ ปัญญาแปง

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา