วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ชานนท์ เชี่ยวชาญ

หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.อภิวัฒน์ คำปินตา

รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.ปฎิพร ชมชื่น

อาจารย์แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.อรรยา วงศา

อาจารย์แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาการโรงแรม

อ.ปฏิพา ชมชื่น

อาจารย์แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.เชาวฤทธิ์ บุตรช้าง

อาจารย์แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว